Jelenlegi hely

SZTE TTIK Info-bionika mérnöki mesterképzés (MSc) felvételi rendjének szabályzata

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

a) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a molekuláris bionika vagy a molekuláris bionika mérnöki alapképzési szak.

b) Az a) pontban felsorolt szaktól eltérő szakot végzettek is felvehetők a mesterszakra, ha korábbi tanulmányaik során az alábbi ismeretkörökből legalább 80 kreditet teljesítettek

A meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerint: a műszaki képzési területről a biomérnöki, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a természettudomány képzési területről a biológia, a kémia, az informatika képzési területről a mérnökinformatikus alapképzési szak.

természettudományi ismeretek (30 kredit): analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika;

gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek stb.;

elektronikai és számítástechnikai ismeretek (20 kredit): elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika; 

biofizikai és idegtudományi ismeretek (15 kredit): biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.

c) Olyan alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakot, illetve főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakot végzettek is bekerülhetnek a mesterszakra, akik a b) pontban leírt 80 kredites követelményből nem mindet, de legalább 50 kreditet teljesítettek a korábbi tanulmányaik során. A képzésbe ilyen feltételekkel bekerülő hallgatóknak a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan kiegészítő tárgyakat kell teljesíteni a hiányzó krediteknek megfelelően.

A b) és c) feltételek alapján a szakra jelentkezőnek a fenti ismeretkörökbe tartozó teljesített tárgyakat a tantárgyi megfeleltetési jegyzékben fel kell sorolnia, megadva az ismeretkört, a teljesített tárgy kódját, nevét, típusát, a teljesítés félévét, heti óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet.

Tantárgyi megfeleltetési jegyzék elkészítésére alkalmazza az online kitöltőt, mely elérhető a jelen szabályzat végén elhelyezett linkről.

Az elkészített tantárgyi megfeleltetési jegyzéket nyomtassa ki, lássa el dátummal, aláírással és a jelentkezéséhez nyújtsa be.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok

•   Oklevél másolata

•   Oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata

•    A b) és c) feltételek alapján a szakra jelentkezőnek a korábbi tanulmányokban teljesített, felvételi jelentkezésnél figyelembe vehető tárgyak hivatalos tematikái (az SZTE TTIK tárgyak esetén nem szükséges)

•   Tantárgyi megfeleltetési jegyzék (az SZTE TTIK molekuláris bionika BSc és molekuláris bionika  mérnöki BSc diploma alapján jelentkezők esetén nem szükséges megadni, minden más esetben kötelező) és a szóbelihez 6 tétel megadása az elvárt szerkezetben.

•   Többletpontokra jogosultságot igazoló dokumentumok

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok hiányában a Felvételi Bizottságnak a jelentkezést nem áll módjában figyelembe venni.

A jelentkezőknek minden dokumentumot az OH-ba kell küldeniük!

A jelentkezések kiértékelésének gyorsítása érdekében a jelen szabályzat végén elérhető online kitöltő alkalmazásával kérjük, hogy karunkhoz is juttassa el a felvételi jelentkezéshez és a felvételi pontszám meghatározásához szükséges adatokat, anyagokat a felvételi jelentkezéssel egy időben. Ha az online kitöltőt nem tudná alkalmazni, akkor az OH címére benyújtott fenti dokumentumok egy másolati példányát kérjük intézményünkbe (SZTE TTIK, Dékáni Hivatal, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) a jelentkezéssel egy időben megküldeni.

A jelentkező felvételi pontszámának kiszámítási módja

A felvételi pontszám maximum 100 pont.

•    Oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (az oklevél jegyének hatszorosa)

•    Korábbi ismeretekre adható pontszám: maximum 30 pont

•    Szóbeli felvételi vizsgára adható pontszám: maximum 30 pont

•    Többletpontok: maximum 10 pont (Többletpontok odaítélésének szabályai külön dokumentumban)

Korábbi ismeretekre adható pontszám

A korábbi ismeretekre adható maximális pontszám 30.

•    Az a) feltétel alapján szakra jelentkezőknél a pontszámítás:

6 * (az alapszak keretében a szabadon választható tárgyakon kívül teljesített tárgyak kredittel súlyozott átlaga)

•    A b) és a c) feltétel alapján szakra jelentkezőknél:

6 * (a tantárgyi megfeleltetési jegyzékben megadott és a kredit megfelelőséget vizsgáló bizottság által elfogadott tárgyak jegyének kredittel súlyozott összege osztva a kreditek összegével. Ha a kreditek összege kisebb 64-nél, akkor a kreditek összege helyett 64-el osztódik a súlyozott összeg)

Szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga maximális pontszáma 30.

A jelentkezők szóbeli vizsgát tesznek, melynek helyéről és időpontjáról értesítést kapnak. A szóbelin be kell mutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A szóbeli vizsga előzetesen közzétett tételsor alapján történik. A jelentkezőnek a tételsorból 6 tételt kell választania úgy, hogy a tételsor mind a két csoportjából minimum 2 tételt választania kell. A választott tételek listáját a felvételi jelentkezéshez be kell nyújtani legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőzően 4 héttel az online felületen.

A vizsga keretében a felvételiző az általa megadott tételek közül egy tételt kap. A vizsgán a vizsgáztatók a tétel mellett érdeklődni fognak a felvételiző motivációjáról, valamint a felvételiző elért eredményeiről (pl. TDK dolgozatok, oktatás, tudományos eredmények).

A szóbeli Felvételi Bizottság legalább három főből áll.

A szóbeli felvételi tételeit a Felvételi Bizottság a felvételi eljárás kezdetéig teszi közzé.

Szóbeli felvételi vizsga tételsora

SZTE TTIK molekuláris bionika valamint a molekuláris bionika mérnöki BSc diplomával jelentkezők közül azok, akik záróvizsgájukat a felvételi évében vagy azt megelőző két éven belül tették le, a szóbeli felvételi vizsga helyett a záróvizsgájuk elméletre kapott jegyének hatszorosát kapják szóbeli pontszámként. Amennyiben a hallgató szeretné, választhatja, hogy a többi jelentkezőhöz hasonlóan szóbeli vizsgát tesz. Szándékát a szóbeli felvételit megelőzően 10 nappal az online felületen jeleznie kell, valamint meg kell adnia a választott tételek listáját.

 

Online kitöltő elérés