Jelenlegi hely

Az Informatika Intézet záróvizsga ügyrendje

A záróvizsgák menetének a vírushelyzett miatti módosulásának részletei az informatika mentor színterében illetve a záróvizsga színterekben vannak közzétéve.

A záróvizsga ügyrend a következő szakokra vonatkozik:

 • Üzemmérnök-informatikus BProf szak
 • Gazdaságinformatikus BSc szak
 • Mérnökinformatikus BSc szak
 • Programtervező informatikus BSc szak
 • Villamosmérnök BSc szak
 • Gazdaságinformatikus MSc szak
 • Info-bionika mérnöki MSc szak
 • Mérnökinformatikus MSc szak
 • Programtervező informatikus MSc szak

A záróvizsgára való jelentkezés:

A záróvizsgára való jelentkezés pontos módját és határidejét a Kar honlapján közzétett aktuális hirdetmény tartalmazza.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a formai követelményeknek megfelelő dolgozat leadása

A dolgozatok elkészítése és leadása:

A dolgozattal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket az Intézet „Szakdolgozat és diplomamunka szabályzat” tartalmazza.

Az elkészített dolgozatot a Kari naptárban megadott határidőre, a Kari hirdetményben meghatározott elektronikus felületen (Modulo) fel kell tölteni. A dolgozat második, szintén elektronikus példányát az Intézet záróvizsga színterében meghirdetett feladathoz kell feltölteni, ahogyan a dolgozat mellékletei is ide tölthetők fel 5 MB fájlkorlátig. Amennyiben a mellékletek nagyobb helyet foglalnak el, akkor a legfontosabb 5 MB-on felüli részek egy külső tárhelyen helyezhetők el (pl. Google-drive,Git-hub, ...), és az erre mutató linket, valamint elérési útmutató szövegesen adható meg. Az extra mellékletek elérhetőségét a záróvizsga időszak végéig kell biztosítani.

Ismételt záróvizsga esetén a sikeresen megvédett dolgozatokat ismételten le kell adni, a hallgatónak nyilatkoznia kell, hogy azok tartalma megegyezik a korábban megvédett dolgozatok tartalmával.

A határidő lejárta után leadott, vagy formai hibás dolgozatot nem fogadunk el!

A dolgozatok bírálatának elkészítése:

A dolgozat bírálatát a témavezető készíti el az „Szakdolgozat és diplomamunka szabályzat” mellékleteként közzétett sablonban. A bírálat leadásának határideje a következő két időpont közül az amelyik hamarabb következik bel:

 • a dolgozat leadási határidőt két héten belül követő utolsó munkanap
 • a hallgató védése előtti harmadik munkanap

Az elkészített bírálatot a záróvizsga CooSpace színtér megfelelő feladatához kell feltölteni, aláírás nélkül is érvényes. Az elégtelen bírálatot a hallgató tudomására kell hozni, e mellett az érintett záróvizsga bizottságot is értesíteni kell.

A záróvizsga részei:

A záróvizsga két részből áll:

 • A dolgozat védése.
 • Szóbeli vizsga a tételekből.

A záróvizsga két része időben elkülönülve vagy közvetlenül egymás után történik.

A dolgozat védése:

A dolgozat védése két – a záróvizsga szempontjából egyenértékű – módon történhet.

 • Az SZTE más intézeténél készített dolgozatok védése az adott intézetben, az ott szokásos védési eljárás szerint, az ottani védési bizottság előtt történik. A védési bizottság a ZVB részére a védésről és annak eredményéről jegyzőkönyvet/feljegyzést küld, melyet a ZVB a záróvizsga jegyzőkönyvéhez csatol.
 • Egyébként, az Informatikai Intézeten belül készített dolgozatok védésére a Záróvizsgabizottság (ZVB) előtt, a szóbeli vizsgával azonos napon, közvetlenül a szóbeli vizsgával együtt kerül sor.
A védési bizottság összetétele: elnök és helyettese, mindketten vezető oktatók. Ezen felül legalább két további oktató tagja a bizottságnak. A védés során az elnök vagy helyettese, valamint legalább további két tag kell jelen legyen. A bizottság elnöke további oktatókat is meghívhat a védésen való részvételre.

A záróvizsga menete:

A vizsgázó másfél órával a vizsga megkezdése előtt jelentkezzen a felkészülési teremben, a vizsga előtt egy órával megkapja a feleletéhez tartozó tételét. A záróvizsga tételsorok a kar honlapján vannak közzétéve.

A felkészülési idő egy óra, melynek során a vizsgázók bármilyen írásos (nyomtatott vagy elektronikus) anyagot használhatnak, emberi segítséget azonban nem.

A záróvizsga időtartama 30 perc, aminek megközelítőleg fele a dolgozat védése, a másik fele pedig a tételre adott felelet.

A záróvizsga értékelése:

A záróvizsga érdemjegye három részből áll:

 1. a dolgozat bírálati jegye (a témavezető által javasolt jegyet a bizottság elfogadhatja, vagy indokolt esetben felülbírálhatja),
 2. a dolgozat védésének érdemjegye,
 3. a tételre adott szóbeli felelet jegye.

A záróvizsga, csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindhárom részjegy legalább elégséges.

Ha a dolgozat érdemjegye elégtelen, új dolgozatot kell készíteni.

Ha a tételekre adott szóbeli felelet jegye legalább elégséges, tovább vihető az ismételt záróvizsgára. Hasonlóan, ha mind a dolgozat érdemjegye mind a védés legalább elégséges, tovább vihetők az ismételt záróvizsgára.

Az oklevél minősítésének kiszámítása a Kar szabályozása alapján történik.

Egyéb tudnivalók:

A záróvizsgára jelentkezett hallgatók – függetlenül attól, hogy melyik évben szereztek abszolutóriumot – az aktuális évben kiadott tételsorból tesznek záróvizsgát.

Az ügyrendben nem szabályozott részleteket az Informatika Intézet honlapján közzétett hirdetmény rendezi.

 

Elfogadva az Informatika Intézet Tanácsa által 2024. február 29-én.

Eredmények továbbvitele ismételt záróvizsga esetén

A félreértések elkerülése végett, aki ismétli a záróvizsgát, az jelezze a tanulmányi előadó számára (e-mailban vagy személyesen):

 • Amennyiben sikeres volt a védés, akkor elfogadja-e a korábbi védés eredményét, illetve ennek megfelelően, a szakdolgozat megegyezik-e a korábban leadott verzióval
 • Amennyiben sikeres volt a felelet, akkor annak eredményét szeretné-e elfogadtatni

Kiegészítések a záróvizsga ügyrendhez

 

Adminisztrációért felelős:

Keléné Fábián Alexandra tanulmányi előadó
62/546-718
tanulmanyi@inf.u-szeged.hu